Bor trangt (LHF)

Beskrivelse

Personer som bor trangt. Andeler presenteres i prosent av alle personer i privathusholdninger. Å bo trangt er definert som følgende: 1. Antall rom i boligen er mindre enn antall personer eller én person bor på ett rom, og 2. Antall kvadratmeter (p-areal) er under 25 kvm per person. I tilfeller hvor det mangler opplysninger om antall rom eller p-areal, vil husholdninger regnes som trangbodde dersom en av de to betingelsene er oppfylt. Årlige tall.

For studenter som mottar borteboerstipend og som er registrert bosatt hjemme hos foreldrene, er det i tillegg hentet inn informasjon om bosted fra NRK, Posten og Lånekassen.  

For å endre tabellen, åpne "endre utvalg av...".
Tre måltall er tilgjengelig. Bruk knappen Måltall for å velge:
1. Antall
2. Andel (prosent) = Prosentandel
3. Forholdstall (Norge=100) = Forholdet mellom fylkets andel og andelen på landsbasis ett gitt år. Eksempler; forholdstall = 130 betyr at fylkets andel er 30 % høyere enn landsnivået. Et forholdstall på 87 betyr at fylkets andel er 13 % lavere enn landsnivået.   

Bruk knappen «status» for å se andel med uoppgitt status for trangboddhet. Personer som bor i boliger der informasjon om antall rom og boareal mangler, kategoriseres med status uoppgitt i denne tabellen. Dette gjelder særlig eldre boliger.  

Tilsvarende tall finnes i SSBs statistikkbank, tabellnummer 11046.  

Endringer ved publisering desember 2018:  
- Tallene for 2015 og 2016 er oppdatert med revidert bostedsinformasjon fra dataleverandør. De reviderte tallene er ikke sammenlignbare med det som tidligere har vært presentert i Norgeshelsa statistikkbank og i folkehelseprofiler for 2018. Hele tidsserien i statistikkbanken er oppdatert med ny revidert bostedsinformasjon.

Full tittel

Bor trangt (LHF)

Identifikasjonsnummer

trangboddhet-NH

Kilde

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Statistisk sentralbyrå (SSB)

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
Nasjonalt folkehelseinstitutt FHI

Versjon

Dato: 2018-12-19

Ansvarsuttalelse for versjon

Hvor stor andelen personer som bor i boliger der informasjon om antall rom og kvadratmeter ikke er registrert er, påvirker hvor stor andelen er som er registrert at bor trangt. Ved sammenlikning mellom fylker, bør andel uoppgitt tas i betraktning.

Lokale forhold som boligmarked og -priser bør også tas med i vurderingen.

Nøkkelord

Geografisk nivå

Landet, helseregioner og fylker.

Aldersgrupper

Alle aldre, 0-17 år, 18-44 år og 45 år+.

Tidsperioder

2015-2017

Datatype

Statistikk basert på færre enn tre tilfeller skjules av personvernhensyn. Der befolkningssegmentet som tilfellene er hentet fra er mindre enn 10, skjules også tallene av personvernhensyn. I tillegg skjules statistikk for en undergruppe dersom tallet for denne undergruppen, sammen med tallet for overgruppen, kunne vært brukt til å utlede et tall som er skjult av personvernhensyn.

Dersom mer enn 20 prosent av tallene i en tidsserie er skjult av personvernhensyn, skjules hele tidsserien for ikke å skape et skjevt inntrykk av situasjonen i fylket. Tidsserier skjules også der mer enn 50 prosent av tallene i tidsserien er basert på 6 eller færre tilfeller.

Oppdateres

Årlig

Innsamling

Alle opplysninger er hentet fra administrative og statistiske registre, hovedsakelig informasjon fra SSBs statistiske versjon av Matrikkelen, SSB-Matrikkelen. Statens kartverk står for forvaltningen av Matrikkelen, mens kommunene gir de nødvendige meldingene til bygningsdelen av Matrikkelen basert på oppgaver fra tiltakshaver/ansvarlig søker.

Begrensninger

Trangboddhet er én av flere indikatorer på redusert bokvalitet. Bokvalitet har betydning for helse på flere måter. En vanskelig bosituasjon kan påvirke barn og unges levekår og helse; det påvirker skoleprestasjoner og deres sosiale liv. Vedvarende lav bokvalitet og langvarig leie av bolig øker sannsynligheten for at barn ikke tar med venner hjem.

Vanskeligstilte på boligmarkedet er som regel i utgangspunktet en marginalisert gruppe med kjennetegn som lav inntekt, lav eller ingen utdanning og svak arbeidsmarkedstilknytning - i et befolkningsperspektiv er dette sammenfallende med dårligere helsetilstand. For sårbare grupper kan en vanskelig bosituasjon bidra til å forsterke og opprettholde eksisterende helseproblemer og sosiale utfordringer.

Les mer om bolig og helse i Husbankens veiviser «Bolig for velferd»: https://www.veiviseren.no/forstaa-helheten/statlige-foringer-og-retningslinjer/strategier-statlige-prioriteringer/bolig-for-velferd

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.