Eierstatus bolig (LHF)

Beskrivelse

Personer som bor i henholdsvis leide og eide boliger. Andeler er presentert i prosent av personer i privathusholdninger. Selveier og andels/aksjeeier telles samlet. Årlige tall.

For studenter som mottar borteboerstipend og som er registrert bosatt hjemme hos foreldrene, er det i tillegg hentet inn informasjon om bosted fra NRK, Posten og Lånekassen.

For å endre tabellen, åpne "endre utvalg av...".
Tre måltall er tilgjengelig. Bruk knappen Måltall for å velge:
1. Antall
2. Andel (prosent) = Prosentandel
3. Forholdstall (Norge=100) = Forholdet mellom fylkets andel og andelen på landsbasis ett gitt år. Eksempler; forholdstall = 130 betyr at fylkets andel er 30 % høyere enn landsnivået. Et forholdstall på 87 betyr at fylkets andel er 13 % lavere enn landsnivået.   

Tilsvarende tall finnes i SSBs statistikkbank, tabellnummer 11038.

Full tittel

Eierstatus bolig (LHF)

Identifikasjonsnummer

eierstatus-NH

Kilde

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Statistisk sentralbyrå (SSB)

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
Nasjonalt folkehelseinstitutt FHI

Versjon

Dato: 2018-10-22

Nøkkelord

Geografisk nivå

Landet, helseregioner og fylker.

Aldersgrupper

Alle aldre, 0-17 år, 18-44 år, 45 år +.

Tidsperioder

2015-2017

Datatype

Statistikk basert på færre enn tre tilfeller skjules av personvernhensyn. Der befolkningssegmentet som tilfellene er hentet fra er mindre enn 10, skjules også tallene av personvernhensyn. I tillegg skjules statistikk for en undergruppe dersom tallet for denne undergruppen, sammen med tallet for overgruppen, kunne vært brukt til å utlede et tall som er skjult av personvernhensyn.

Dersom mer enn 20 prosent av tallene i en tidsserie er skjult av personvernhensyn, skjules hele tidsserien for ikke å skape et skjevt inntrykk av situasjonen i fylket. Tidsserier skjules også der mer enn 50 prosent av tallene i tidsserien er basert på 6 eller færre tilfeller.

Oppdateres

Årlig

Innsamling

Alle opplysninger er hentet fra administrative og statistiske registre, hovedsakelig informasjon fra SSBs statistiske versjon av Matrikkelen, SSB-Matrikkelen. Statens kartverk står for forvaltningen av Matrikkelen, mens kommunene gir de nødvendige meldingene til bygningsdelen av Matrikkelen basert på oppgaver fra tiltakshaver/ansvarlig søker.

Begrensninger

Bolig kan påvirke psykisk og fysisk helse på mange måter. Det kan påvirke gjennom forhold ved selve boligen, slik som inneklima, slitasje, trangboddhet og hvorvidt man eier eller leier bolig. Sammenhengene er imidlertid komplekse og årsakspilene kan gå begge veier.  

Det norske boligmarkedet er i stor grad lagt opp til at man skal eie sin egen bolig. Det er mange unntak fra dette - det er vanlig å leie særlig i starten av yrkeskarrieren eller mens man tar utdanning. Likevel er det flere studier som antyder en sammenheng mellom helse og eie/leieforhold, og funnene viser gjennomgående at de som eier egen bolig har bedre helse. Samtidig vil det å eie en bolig være et uttrykk for et visst ressurs- og velstandsnivå.  

Les mer om bolig og helse:  
Husbankens veiviser «Bolig for velferd»: https://www.veiviseren.no/forstaa-helheten/forebygging-helse-bolig-og-eldrebolge/bolig-og-helse
Helsedirektoratets veileder for folkehelsearbeid i kommunene: https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokale-folkehelsetiltak/bolig-lokalt-folkehelsearbeid#påvirkningsfaktorer-

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.