Inntektsulikhet (LF)

Beskrivelse

Inntektsulikhet beskrevet med P90/P10 og Gini-koeffisienten (se nedenfor). Årlige tall.

For å endre tabellen, åpne "endre utvalg av...".
To måltall er tilgjengelig. Bruk knappen måltall for å velge:
1. P90/P10
2. Gini-koeffisient

P90/P10 er forholdet mellom inntekten til den personen som befinner seg på 90-prosentilen og den som befinner seg på 10-prosentilen (engelsk: percentile). Dette er altså inntekten til den som har den 90 % høyeste inntekten i befolkningen sammenlignet med den som har den 10 % laveste inntekten. Sagt på en annen måte: Om man sorterer 100 personer stigende etter inntekt, er P90/P10 forholdet mellom inntektene til person nummer 90 (den tiende høyeste) og person nummer 10 (den tiende laveste).

Gini-koeffisienten beskriver inntektsulikhet og varierer fra 0 til 1. Jo større koeffisienten er, desto større er inntektsulikheten. Koeffisienten tar utgangspunkt i forholdet mellom de kumulative andelene av befolkningen rangert etter stigende inntekt, og den kumulative andelen av inntekten som de mottar.

Full tittel

Inntektsulikhet (LF)

Identifikasjonsnummer

Inntektsulikhet-NH

Kilde

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Statistisk sentralbyrå (SSB) (tabellnummer: 09114)

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
Nasjonalt folkehelseinstitutt FHI

Versjon

Ny kube mars-2014 (STBJ). Datasettet kopiert fra KHS, bare slettet kommunenivået.

Dato: 2019-02-12

Ansvarsuttalelse for versjon

Gini-koeffisienten responderer på endringer i alle deler av befolkningen, men den påvirkes sterkt av ekstremverdier, som for eksempel hvis noen få personer har svært høy inntekt i en kommune. P90/P10 påvirkes ikke av ekstremverdier, og fanger derfor ikke opp endringer i toppen eller bunnen av fordelingen.  

Opplysningene i ligningsmaterialet kan inneholde feilutfylling ved innsending av selvangivelsen fra den enkelte skattyter. En rekke slike feil blir oppdaget og rettet av ligningskontorene, men feil som ikke har praktisk betydning for selve ligningen blir ofte ikke rettet opp av ligningskontorene. Dette kan føre til skjevheter i materialet. Særlig vil små beløp som ligger under skattefrie grenser lett bli stående selv om de ikke er riktig utfylt.

En del feil ved innsamling og bearbeiding av dataene er uunngåelig. Det kan være kodefeil, revisjonsfeil, feil i it-behandlingen etc. Det er utført et omfattende arbeid for å minimalisere disse feilene, og Statistisk sentralbyrå anser disse feiltypene for å være relativt ubetydelige.

Nøkkelord

Geografisk nivå

Landet og fylker

Tidsperioder

2009 - 2017

Datatype

Tall kan i noen tilfeller mangle på grunn av fylkessammenslåinger

Oppdateres

Årlig

Innsamling

Inntektsopplysninger er fremkommet ved å koble ulike administrative og statistiske datakilder for hele befolkningen per. 31.12. i inntektsåret. Deretter er P90/P10 og Gini-koeffisienten beregnet.

Begrensninger

Inntekt og økonomi er grunnleggende påvirkningsfaktorer for helse. Likhet i fordelingen av økonomiske ressurser påvirker antakelig andre samfunnsmessige forhold positivt. Man kan anta at stor økonomisk ulikhet i et samfunn kan lede til økt kriminalitet, kulturelle forskjeller og politiske konflikter mellom ulike grupper i samfunnet.

Stor inntektsulikhet kan være en pekepinn på at det også er store sosiale helseforskjeller. De siste 30 årene har alle inntektsgrupper i landet fått bedre helse, men helsegevinsten har vært størst for personer med lang utdanning og høy inntekt. For eksempel har denne gruppen høyere forventet levealder enn personer med kortere utdanning og lavere inntekt. Særlig de siste ti årene har helseforskjellene økt, det gjelder både fysisk og psykisk helse, og både barn og voksne. Utjevning av sosiale helseforskjeller er en viktig målsetting i folkehelsearbeidet.  

Kilde: NOU 2009: 10. Fordelingsutvalget: Finansdepartementet 2009.

Relatert materiell

Sosial ulikhet i helse - temaside

Sosiale helseforskjeller i Norge

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.