Lavinntekt (husholdninger ekskl. brutto finanskapital over 1G) (LHF)

Beskrivelse

Personer som bor i husholdninger med inntekt under 50% og 60 % av nasjonal medianinntekt, beregnet etter EU-skala. Husholdninger med en brutto finanskapital på 1 G (gjennomsnittlig grunnbeløp i året) eller mer regnes her ikke som lavinntektshusholdninger. Årlige tall.

EU-skala er en ekvivalensskala som benyttes for å kunne sammenligne husholdninger av forskjellig størrelse og sammensetning. Ulike ekvivalensskalaer vektlegger stordriftsfordeler ulikt. EU-skalaen er mye brukt, og i følge den skalaen må en husholdning på to voksne ha 1,5 ganger inntekten til en enslig for å ha samme økonomiske levekår. Barn øker forbruksvektene med 0,3 slik at en husholdning på to voksne og to barn må ha en inntekt som er (1 + 0,5 + 0,3 + 0,3) ganger så stor som en enslig for å ha det like bra økonomisk i følge EU skalaen.

Brutto finanskapital: «Omfatter bankinnskudd, andeler i aksje-, obligasjons- og pengemarkedsfond, aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer.» (SSB)
1 G: Grunnbeløpet i folketrygden. Dette tilsvarte i 2015 NOK 89 502.  

Studenthusholdninger er ikke inkludert.

For å endre tabellen, åpne "endre utvalg av...".
Tre måltall er tilgjengelig. Bruk knappen Måltall for å velge:
1. Antall
2. Andel (prosent) = Prosentandel
3. Forholdstall (Norge=100) = Forholdet mellom fylkets andel og andelen på landsbasis ett gitt år. Eksempler; forholdstall = 130 betyr at fylkets andel er 30 % høyere enn landsnivået. Et forholdstall på 87 betyr at fylkets andel er 13 % lavere enn landsnivået.

Endring ved publsering i 2019:
Husholdninger med en brutto finanskapital på 1 G (gjennomsnittlig grunnbeløp i året) eller mer regnes nå ikke som lavinntektshusholdninger selv om inntekten er lav. Alle årganger (hele tidsserien) er beregnet etter den nye definisjonen. Det innebærer at dataene fra og med publiseringen i 2019 ikke er sammenliknbare med data tidligere publisert i statistikkbanken og i folkehelseprofiler fra 2012 til 2018.

Full tittel

Lavinntekt (husholdninger ekskl. brutto finanskapital over 1G) (LHF)

Identifikasjonsnummer

Lavinntekt-1G-LHF

Kilde

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
SSBs inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
Nasjonalt folkehelseinstitutt FHI

Versjon

Ny kube mars-2014 til Fylkesprofiler (STBJ)
Engelske metadata lagt inn fra Indikatorbeskrivelse (manus) okt-14

Dato: 2019-02-12

Ansvarsuttalelse for versjon

Det er forskjeller i næringsstruktur mellom fylker. Utgangspunktet for statistikken er nasjonal medianinntekt for husholdninger. Det er store variasjoner mellom fylker knyttet til kostander ved for eksempel bolig. Variasjoner mellom fylker i andelen med lavinntekt er derfor ikke noe enkelt uttrykk for ulik velferd.  

I denne tabellen vises kun tall for lavinntekt i løpet av et år, for statistikk på lavinntekt over tid, se tall på vedvarende lavinntekt hos SSB (tabellnummer 10498).

Nøkkelord

Geografisk nivå

Landet, helseregioner og fylker.

Aldersgrupper

Alle aldre, 0-17 år, 18-44 år og 45 år +

Tidsperioder

2006-2017

Datatype

Statistikk basert på ti eller færre tilfeller skjules av personvernhensyn. Der befolkningssegmentet som tilfellene er hentet fra er mindre enn 10, skjules også tallene av personvernhensyn.

Dersom mer enn 20 prosent av tallene i en tidsserie er skjult av personvernhensyn, skjules hele tidsserien for ikke å skape et skjevt inntrykk av situasjonen i fylket. Tidsserier skjules også der mer enn 50 prosent av tallene i tidsserien er basert på 6 eller færre tilfeller.

Oppdateres

Årlig

Innsamling

Statistikken bygger på administrative registre fra blant annet Skattedirektoratet, NAV, Husbanken og Statens lånekasse for utdanning.

Statistikken viser faktiske husholdninger som er avledet fra formelle husholdninger. Med faktisk husholdning menes de som til daglig bor sammen og har en felles økonomi. I tillegg benyttes en del annen informasjon for å få flere samboere registrert i felles husholdning, og data fra NAV benyttes for å identifisere flere institusjonsbeboere.

Datakvalitet

Dataene er basert på totaltelling, og datakvaliteten regnes for å være relativt god. En del feil ved innsamling og bearbeiding av dataene er uunngåelig, for eksempel kodefeil, revisjonsfeil eller feil i databehandlingen. Det er utført et omfattende arbeid for å minimalisere disse feilene og SSB anser disse feiltypene for å være relativt ubetydelige.

Begrensninger

Inntekt og økonomi er grunnleggende påvirkningsfaktorer for helse, og forskning har vist at det er en sammenheng mellom inntektsnivå og helsetilstand. Levekår har stor betydning for motivasjon og evne til å opprettholde helsebringende levevaner som regelmessig fysisk aktivitet, sunt kosthold, avhold eller måtehold i bruk av tobakk og andre rusmidler. Lav inntekt øker sannsynligheten for dårlig selvopplevd helse, sykdom og for tidlig død. I tillegg har det å vokse opp i familier som over tid har lavinntekt stor betydning for barnas helse og velferd.

Kilde: https://www.fhi.no/hn/ulikhet/inntekt-og-helse---faktaark-med-hel/

Relatert materiell

Folkehelserapporten: Sosiale helseforskjeller

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.