Mobbing, 10. klasse (LHF)

Beskrivelse

Andel elever på 10. trinn i grunnskolen som har opplevd mobbing de siste månedene, i prosent av alle elever som deltok i Elevundersøkelsen. Tabellen inneholder både tall på mobbing og på digital mobbing. Fylkets tall omfatter elever som går på skole i fylket.  

Definisjonen som elevene blir presentert for i Elevundersøkelsen er:  
"Med mobbing mener vi gjentatte negative handlinger fra en eller flere sammen, mot en elev som kan ha vanskelig for å forsvare seg.  
Mobbing kan være å kalle en annen stygge ting og erte, holde en annen utenfor, baksnakke eller slå, dytte eller holde fast."  

Tallene for mobbing inkluderer de som har svart ”2 eller 3 ganger i måneden”, ”omtrent 1 gang i uken” eller ”flere ganger i uken” på spørsmålet "Er du blitt mobbet av andre elever på skolen de siste månedene?"  

Tallene for digital mobbing inkluderer de som har svart ”2 eller 3 ganger i måneden”, ”omtrent 1 gang i uken” eller ”flere ganger i uken” på spørsmålet "Er du blitt mobbet digitalt (mobil, iPad, PC) de siste månedene?"  

For å endre tabellen, åpne "endre utvalg av...".  
To måltall er tilgjengelig. Bruk knappen Måltall for å velge:  
1. Andel (prosent) = Prosentandel
2. Forholdstall (Norge=100) = Forhold mellom fylkets andel og andelen på landsbasis et gitt år. Eksempler; forholdstall = 130 betyr at fylkets andel er 30 % høyere enn landsnivået. Et forholdstall på 87 betyr at fylkets andel er 13 % lavere enn landsnivået.  

Tallene i denne tabellen kan i noen tilfeller avvike fra tallene som presenteres i tabellen "Mobbing i 10.klasse, årlige tall for store kommuner" i Kommunehelsa statistikkbank. Årsaken til dette er både at tallene i Kommunehelsa statistikkbank er kjønnsstandardisert og at tilfeller hvor kjønn ikke er oppgitt er ekskludert.

Full tittel

Mobbing, 10. klasse (LHF)

Identifikasjonsnummer

mobbing-NH

Kilde

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Utdanningsdirektoratet Udir

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
Nasjonalt folkehelseinstitutt FHI

Versjon

Dato: 2019-08-08

Ansvarsuttalelse for versjon

I Elevundersøkelsen 2016 ble spørsmålet om mobbing endret. Å bruke disse tallene til å se på utvikling over tid fra tidligere år, kan derfor være problematisk. På grunn av dette har vi valgt å kun vise tall fra og med skoleåret 2016/2017.

Etter at spørsmålene om mobbing ble endret, er det observert en økning i andelen som oppgir at de mobbes. Utdanningsdirektoratet antar at statistikken er påvirket av endringer i spørsmålene. Eksempler på hendelser som før inngikk i spørsmålene om krenkelser, inngår nå i spørsmålet om mobbing. I tillegg er det etter mobbe-definisjonen lagt inn flere eksempler på hva som kan være mobbing.  

Les mer på Utdanningsdirektoratets nettsider om endring i Elevundersøkelsen 2016 her: http://udirbeta.udir.no/vi-endrer-elevundersokelsen/

Nøkkelord

Geografisk nivå

Land, helseregion og fylke

Kjønn

Kjønn samlet, gutter og jenter

Aldersgrupper

10. klassinger

Tidsperioder

Skoleårene 2016/17 til 2018/19.

Datatype

Statistikk basert på færre enn tre tilfeller skjules av personvernhensyn. I praksis skjules tall hvis følgende er tilfellet:

· Færre enn tre som mobbes eller færre enn tre som ikke mobbes  
· Færre enn 10 personer i nevneren  

I tillegg skjules statistikk for en undergruppe, f.eks. et kjønn, dersom tallet for denne undergruppen, sammen med tallet for overgruppen, kunne vært brukt til å utlede et tall som er skjult av personvernhensyn.  

Dersom mer enn 20 prosent av tallene i en tidsserie er skjult av personvernhensyn, skjules hele tidsserien for ikke å skape et skjevt inntrykk av situasjonen i fylket. Tidsserier skjules også der mer enn 50 prosent av tallene i tidsserien er basert på 6 eller færre tilfeller.

Oppdateres

Årlig

Innsamling

Data fra Elevundersøkelsen som gjennomføres årlig i 10.klasse.

Datakvalitet

De siste årene har svarprosenten i Elevundersøkelsen ligget på omtrent 80-90 %.

Begrensninger

Mobbing er en vesentlig individuell risikofaktor for psykiske lidelser (Fosse 2006). Barn som mobbes har opptil sju ganger høyere risiko for psykiske plager som engstelse, depresjon, ensomhet og rastløshet, enn barn som ikke mobbes. Blant barn og unge som mobbes er også kroppslige helseplager som hodepine, ryggsmerter, "vondt i magen" og svimmelhet, dobbelt så vanlig som blant andre barn. Jo oftere et barn blir mobbet jo større er risikoen for helseplager (Nordhagen 2005).

Sammenhengen mellom mobbing og helseplager understreker at det er viktig å forebygge mobbing i skolen.  

For mer informasjon om mobbing og psykisk helse, se Folkehelseinstituttets rapport nr. 1/2011 om helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger: https://www.fhi.no/publ/2011/bedre-fore-var---psykisk-helse-hels/

Fosse, G. (2006): Mental health of psychiatric outpatients bullied in childhood. NTNU.
Nordhagen R, Nielsen A, Stigum H (2005): Parental reported bullying among Nordic children: a population-based study. Child Care Health Dev 2005.

Relatert materiell

Barn og unges helse: oppvekst og levekår (Folkehelserapporten)

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.