Mottakere av stønad til livsopphold (LHF)

Beskrivelse

Andelen mottakere av stønad til livsopphold. Dette omfatter mottakere av uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, arbeidsledighetstrygd, overgangsstønad for enslige forsørgere og tiltaksmottakere (individstønad).  

Det er mulig å motta flere av stønadene samtidig, men de dette gjelder telles bare én gang.

For å endre tabellen, åpne "endre utvalg av...".
Tre måltall er tilgjengelig. Bruk knappen Måltall for å velge:
1. Antall =Antall unike mottakere  
2. Andel (prosent) = Prosentandel  
3. Forholdstall (Norge=100), standardisert = Forhold mellom fylkets andel og andelen på landsbasis. Eksempler; forholdstall = 130 betyr at fylkets andel er 30 % høyere enn landsnivået. Et forholdstall på 87 betyr at fylkets andel er 13 % lavere enn landsnivået.

Full tittel

Mottakere av stønad til livsopphold (LHF)

Identifikasjonsnummer

stonad

Kilde

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
Nasjonalt folkehelseinstitutt FHI

Versjon

Dato: 2019-08-07

Nøkkelord

Geografisk nivå

Land, helseregion og fylke

Kjønn

Begge kjønn samlet, menn og kvinner

Aldersgrupper

20-66 år, 20-44 år, 20-29 år, 30-44 år og 45-66 år

Tidsperioder

2014-2018

Datatype

Statistikk basert på færre enn fem tilfeller skjules av personvernhensyn. Der befolkningssegmentet som tilfellene er hentet fra er mindre enn 10, skjules også tallene av personvernhensyn. I tillegg skjules statistikk for en undergruppe dersom tallet for denne undergruppen, sammen med tallet for overgruppen, kunne vært brukt til å utlede et tall som er skjult av personvernhensyn.  

Dersom mer enn 20 prosent av tallene i en tidsserie er skjult av personvernhensyn, skjules hele tidsserien for ikke å skape et skjevt inntrykk av situasjonen. Tidsserier skjules også der mer enn 50 prosent av tallene i tidsserien er basert 6 eller færre tilfeller.

Oppdateres

Årlig

Innsamling

Data om mottakerne registreres av NAV lokalt og overføres til NAV sentralt.

Datakvalitet

Data er basert på individregistreringer i NAV og er i prinsippet komplette.

Begrensninger

Grupper som står utenfor arbeidsliv og skole har oftere dårligere psykisk helse og mer usunne levevaner enn de som er i arbeid. De siste ti årene har andelen som får sykemelding og uføretrygd vært høyere i Norge enn i andre OECD-land. Økte helseproblemer i befolkningen kan ikke forklare dette. Årsakene til sykefravær og uførepensjon er vanskelige å fastslå. Ofte er de sammensatte, og forhold som usikker arbeidssituasjon, nedbemanninger og livsstilsfaktorer kan påvirke sykefraværet og andelen som søker om uføreytelser. Flertallet av sykemeldinger og langvarige trygdestønader gis for muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser som angst og depresjon.  

Kilde: https://www.fhi.no/hn/ulikhet/arbeid-og-helse-/

Relatert materiell

Folkehelserapporten: Arbeid og helse i Noreg

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.