Mottakere av uføreytelser (LHF)

Beskrivelse

Antall og andel personer som mottar uføreytelser ved utgangen av året (per 31/12). Samlede uføreytelser omfatter mottakere av varig uførepensjon og arbeidsavklaringspenger. Arbeidsavklaringspenger ble innført fra 1.3.2010, og erstattet da både tidsbegrenset uførestønad, rehabiliteringspenger og attføringspenger. Det er mulig å motta både varig uførepensjon og arbeidsavklaringspenger samtidig, men det fåtallet personer dette gjelder telles bare én gang i samlede uføreytelser.
 
Uføreytelser er stønadsordninger for å sikre inntekt til livsopphold for personer 18-67 år som har fått inntektsevnen varig nedsatt på grunn av sykdom, skade eller funksjonshemning. Arbeidsavklaringspenger skal sikre inntekt i en overgangsperiode hvor man på grunn av sykdom eller skade har behov for arbeidsrettede tiltak, medisinsk behandling eller annen oppfølging fra NAV for å komme i arbeid.   

For å endre tabellen, åpne "endre utvalg av...".  
Tre måltall er tilgjengelig. Bruk knappen Måltall for å velge:  
1. Antall  
2. Andel (prosent) = Prosentandel
3. Forholdstall (Norge=100) = Forhold mellom fylkets andel og andelen på landsbasis et gitt år. Eksempler; forholdstall = 130 betyr at fylkets andel er 30 % høyere enn landsnivået. Et forholdstall på 87 betyr at fylkets andel er 13 % lavere enn landsnivået.  
 
Bosatte i utlandet og personer med uoppgitt bosted vises ikke som egne kategorier. Personer med uoppgitt bosted er inkludert i tallet for hele landet.

Full tittel

Mottakere av uføreytelser (LHF)

Identifikasjonsnummer

ufore-FHP-templat

Kilde

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
NAV (Arbeids- og velferdsetaten) NAV

Produksjonsdato

2003-10-01

Distribusjonsdato

2007-11-02

Versjon

Modifisert kuben ifm FHP-2014:
- Tatt ut kategorien "Tidsbegrenset uførestønad" (2004-2009). Den er ikke sammenliknbar med andre tall.
- Tatt ut år før 2004, hvor vi ikke hadde tall for varig uførepensjon. Bare "Varig" er smliknbar bakover (i den grad det ikke har vært regelendringer for den også ...).

Metadata stemmer dermed ikke overens med definisjonen i Wordfilen. Avvik er markert i Word.

Datasettet fra FHP-prod inneholder bare 2010-2012. Tidligere tall for "Varig" må limes på i ettertid.

Dato: 2019-03-22

Type: Endelig

Nøkkelord

Geografisk nivå

Landet, helseregion og fylker

Kjønn

Kjønn samlet, menn, kvinner

Aldersgrupper

18-67 år, 18-44 år, 18-24 år, 25-44 år og 45-67 år.

Tidsperioder

2010-2017

Datatype

Statistikk basert på færre enn 8 tilfeller skjules av personvernhensyn. Det samme gjelder dersom befolkningssegmentet som tilfellene er hentet fra er mindre enn 10.  

Dersom mer enn 20 prosent av tallene i en tidsserie er skjult av personvernhensyn, skjules hele tidsserien for ikke å skape et skjevt inntrykk av situasjonen i fylket. Tidsserier skjules også der mer enn 50 prosent av tallene i tidsserien er basert på 6 eller færre tilfeller. Dette gjøres for å skjule de tidsseriene som er basert på for spinkelt tallgrunnlag.

Oppdateres

Årlig

Innsamling

Mottakere av uføreytelser blir registrert i NAVs (tidligere Rikstrygdeverkets) sentrale statistikkdatabase ved utgangen av året.

Vekting

dødsårsak, diagnose, døde, død, dødsfall, hjerte, kar, slag, infarkt, hjerneslag, trafikkulykker, trafikk, bilisme, ondartet, svulst, kreft, cancer, voldsomme dødsfall, selvmord, kreft, alle former, magekreft, tykktarmkreft, lungekreft, brystkreft, prostatakreft, føflekkreft, diabetes, hjerte - karsykdommer, ischaemisk hjertesykdom, slag, respirasjonsorganer, bronkitt, emfysem, astma, fordøyelsesorganene, iskemisk

Datakvalitet

Statistikken holder høy kvalitet. Tallene er basert på faktiske utbetalinger av uføreytelser og dette bidrar til mindre sannsynlighet for feil i tallmaterialet.

Begrensninger

Arbeid gir tilgang til viktige helsefremmende ressurser som sosiale relasjoner, identitet, personlig vekst, og økonomisk trygghet. Høy sysselsetting der også personer med redusert arbeidsevne har et arbeid å gå til, vil være positivt for folkehelsen. Gruppen uføretrygdede er en utsatt gruppe helsemessig (fysisk og psykisk) og materielt. Omfanget av uføretrygd er en indikator på helsetilstand, men må ses i sammenheng med næringslivet, utdanningsnivået og jobbtilbudet i fylket.  

Grupper som står utenfor arbeidsliv og skole har oftere dårligere psykisk helse og mer usunne levevaner enn de som er i arbeid. De siste ti årene har andelen som får sykemelding og uføretrygd vært høyere i Norge enn i andre OECD-land. Økte helseproblemer i befolkningen kan ikke forklare dette. Årsakene til sykefravær og uførepensjon er vanskelige å fastslå. Ofte er de sammensatte, og forhold som usikker arbeidssituasjon, nedbemanninger og livsstilsfaktorer kan påvirke sykefraværet og andelen som søker uføretrygd. Flertallet av sykemeldinger og langvarige trygdestønader gis for muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser som angst og depresjon.

Les mer her: https://www.fhi.no/hn/ulikhet/arbeid-og-helse-/

Relatert materiell

Arbeid og helse

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.