Sykefravær (LF)

Beskrivelse

Tapte dagsverk på grunn av egenmeldt og legemeldt sykefravær for arbeidstakere 16-69 år, i prosent av avtalte dagsverk.

Sykefraværsprosent = (sykefraværsdagsverk*100) / avtalte dagsverk.

Statistikken omfatter ikke selvstendig næringsdrivende eller vernepliktige. Videre omfatter statistikken ikke fravær grunnet barns sykdom eller omsorgs- og fødselspermisjoner. Personer på aktiv sykmelding vil være inkludert i statistikken, men vi har ikke informasjon om hvilke sykmeldinger dette gjelder.

For å endre tabellen, åpne "Endre utvalg av...".
Ett måltall er tilgjengelig (se ovenfor).

Full tittel

Sykefravær (LF)

Identifikasjonsnummer

sykefravaer-templat

Kilde

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Statistisk sentralbyrå SSB

Produksjonsdato

2008-08-28

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
Nasjonalt folkehelseinstitutt FHI

Distribusjonsdato

2008-08-28

Versjon

Slettet henvisning til SSBs nettsider okt-14 (død lenke)
Bygget om kuben feb-15: fra numerisk kodet til string klartekst for Alder og Type fravær.

Dato: 2015-03-17

Type: Endelig

Ansvarsuttalelse for versjon

Fra mars 2004 hadde ca. 1 million arbeidstakere tilgang til lengre egenmeldingsperiode som følge av at bedriften de jobbet i har inngått IA-avtale. Disse arbeidstakerne kan nå bruke egenmelding for å dokumentere sykefravær som tidligere ville krevd sykmelding fra lege. Det antas derfor at det har vært en dreining fra legemeldt til egenmeldt fravær, særlig i løpet av 2003.

Fra og med 2009 benyttes en ny næringsstandard. Det skyldes blant annet at det er laget en ny hovednæring "Informasjon og kommunikasjon" som består av bedrifter som tidligere var i ulike andre næringer. Innføringen av ny næringsstandard har gitt opp til 0,1 % forskjeller i fordelingene etter kjønn, alder og fylke fordi næringsendringen påvirker nevneren i sykefraværsprosenten. Tallene fra og med 2009 er derfor ikke helt sammenlignbare med tidligere årganger.

Nøkkelord

Geografisk nivå

Legemeldt sykefravær: Landet, arbeidsstedsfylke
Egenmeldt og alt sykefravær: Landet (for Kjønn samlet også Arbeidsstedsfylke)

Kjønn

Legemeldt: Kjønn samlet, menn, kvinner.  
Egenmeldt og alt sykefravær: Kjønn samlet (for Hele landet også menn, kvinner)

Aldersgrupper

Legemeldt: Alle voksne (16-69 år), 16-24, 25-44, 45-69 år.  
Egenmeldt og alt sykefravær: Alle voksne (16-69 år).

Tidsperioder

Legemeldt sykefravær: 2001-2014
Egenmeldt og alt sykefravær: 2004-2014

Oppdateres

Årlig

Innsamling

Informasjon om legemeldt sykefravær hentes fra Sykefraværsregisteret. Dette er basert på trygdekontorenes registreringer av Sykmeldingsattest 1A i sykepengerutinen. Disse registreringene skal omfatte alt legemeldt fravær på grunn av egen sykdom.

Egenmeldt sykefravær baserer seg på data rapportert et tilfeldig utvalg av nærmere 10 000 aktive bedrifter trukket fra Bedrifts- og foretaksregisteret i SSB. Lønnet husarbeid, internasjonale organisasjoner, investeringsselskap, olje-/gassutvinning, sjøtransport og avløserlag i jordbruket er holdt utenfor utvalgsundersøkelsen på grunn av manglende pålitelig informasjon om egenmeldt sykefravær. Bedriftene stratifiseres etter næring og størrelse. Etter størrelse deles populasjonen inn i 5 grupper avhengig av antall ansatte i bedriften. Dette sikrer god representasjon i alle næringer og blant store og små bedrifter. Systematisk trekking sikrer en relativt god geografisk spredning av bedriftene i utvalget. Alle bedrifter innenfor samme nærings- og størrelsesstratum har samme sannsynlighet for å bli trukket ut. Undersøkelsen omfatter rundt 15% av alle ansatte, mens det sendes ut skjema til rundt 6% av bedriftene. En gang pr. år rulleres deler av utvalget, slik at noen bedrifter som har vært med tas ut, mens nye bedrifter trekkes inn. De største bedriftene må være med hele tiden, mens de fleste andre bedriftene som trekkes ut, er med i 4 år av gangen.

Egenmeldt sykefravær er med andre ord estimert ut fra en utvalgsundersøkelse. Disse tallene kan ikke deles inn i like mange grupper som legemeldt fravær. De presenteres her uten aldersinndeling, og på fylkesnivå kun for kjønn samlet.

Datakvalitet

God datakvalitet. NAV gjør en del kontroller og korrigeringer i sykmeldingene knyttet særlig til overlapp/ inkonsistenser i datoer. Statistisk sentralbyrå kontrollerer både sykmeldings - og arbeidstakerregisteret opp mot registeret over arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak registrert ved arbeidskontorene.

Relatert materiell

Folkehelserapporten: Arbeid og helse i Norge

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.