Trivsel på skolen (LHF)

Beskrivelse

Andel elever som trives godt på skolen i prosent av alle som svarte på Elevundersøkelsen. Fylkets tall omfatter elever som går på skole i fylket.  

For å endre tabellen, åpne "endre utvalg av...".
To måltall er tilgjengelig. Bruk knappen Måltall for å velge:
1. Andel (prosent) = Prosentandel av alle som svarte på Elevundersøkelsen
2. Forholdstall (Norge=100)= Forhold mellom fylkets andel og andelen på landsbasis et gitt år, Eksempler; forholdstall = 130 betyr at fylkets andel er 30 % høyere enn landsnivået. Et forholdstall på 87 betyr at fylkets andel er 13 % lavere enn landsnivået.

Andelen omfatter de som har svart at de trives godt eller svært godt på spørsmålet ”Trives du på skolen?”.

Tallene i denne tabellen kan i noen tilfeller avvike fra tallene som presenteres i tabellen "Trivsel i 7. og 10.klasse, årlige tall for store kommuner" i Kommunehelsa statistikkbank. Årsaken til dette er både at tallene i Kommunehelsa statistikkbank er kjønnsstandardisert og at tilfeller hvor kjønn ikke er oppgitt er ekskludert.

Full tittel

Trivsel på skolen (LHF)

Identifikasjonsnummer

Trivsel-i-skolen-templat

Kilde

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Utdanningsdirektoratet Udir

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
Nasjonalt folkehelseinstitutt FHI

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Nora Heyerdahl

Versjon

Engelske metadata delvis kopiert fra Mobbing. Bør gjennomgås, språkvaskes, utfylles (stbj 24.3.15)

Dato: 2019-08-08

Ansvarsuttalelse for versjon

Tilfeldige forhold som kan påvirke resultatene er av større betydning dersom utvalget er lite. Resultater fra grupper med få elever må derfor tolkes med større forsiktighet enn resultater basert på hele utvalget for undersøkelsen.

Sammenligning av resultater over tid er sentralt i arbeidet med kvalitet i opplæringen.  

Spørsmålsformuleringen ble endret i 2013-undersøkelsen. Til og med 2012 ble elevene spurt «Trives du godt på skolen». Fra 2013 er spørsmålet endret til «Trives du på skolen». Svaralternativene er de samme og det ser ikke å ha hatt stor innvirkning på svarfordelingen.

Nøkkelord

Geografisk nivå

Land, helseregion og fylke

Kjønn

Kjønn samlet, jenter og gutter

Aldersgrupper

7. klassinger og 10. klassinger

Tidsperioder

Skoleårene 2006/07 - 2018/19.  

I 2013 ble Elevundersøkelsen flyttet fra vårsemesteret til høstsemesteret. Datainnsamlingen i 2012 vises som skoleåret 2011/12, mens datainnsamlingen i 2013 vises som skoleåret 2013/14. Skoleåret 2012/13 finnes derfor ikke i statistikken.

Datatype

Statistikk basert på færre enn tre tilfeller skjules av personvernhensyn. Dette kriteriet gjelder summen av tilfeller i perioden det er laget gjennomsnitt over. I praksis skjules tall hvis følgende er tilfelle:

· Færre enn tre som trives eller færre enn tre som ikke trives  
· Færre enn 10 personer i nevneren  

I tillegg skjules statistikk for en undergruppe, f.eks. et kjønn, dersom tallet for denne undergruppen, sammen med tallet for overgruppen, kunne vært brukt til å utlede et tall som er skjult av personvernhensyn.  

Dersom mer enn 20 prosent av tallene i en tidsserie er skjult av personvernhensyn, skjules hele tidsserien for ikke å skape et skjevt inntrykk av situasjonen i fylket. Tidsserier skjules også der mer enn 50 prosent av tallene i tidsserien er basert på 6 eller færre tilfeller.

Oppdateres

Årlig

Innsamling

Data fra Elevundersøkelsen som gjennomføres årlig i 7. og 10 klasse.

Datakvalitet

De siste årene har svarprosenten i Elevundersøkelsen ligget på omtrent 80-90 %.

Begrensninger

Økt trivsel er et sentralt mål for folkehelsearbeidet. For barn og unge er skolen en svært viktig sosial arena. Trivsel på skolen er en av en rekke faktorer som påvirker elevenes motivasjon for å lære, og dermed deres evne til å mestre de utfordringene skolehverdagen gir (Øia 2011). Trivsel kan på lengre sikt ha betydning for frafallet blant elever i den videregående skolen, hvor hull i kunnskapsgrunnlaget fra ungdomsskolen er en viktig medvirkende årsak til frafall. Videre kan skoletrivsel knyttes til livstilfredshet, spesielt for jenter (Danielsen m.fl, 2009).  

Øia, T. Ungdomsskoleelever. Motivasjon, mestring og resultater. NOVA/rapport 9/11.
Danielsen, A.G., Samdal, O., Hetland, J. & Wold, B. (2009) School-related Social Support and Students' Perceived Life Satisfaction. The Journal of Educational Research, pp 303-318.

Relatert materiell

Barn og unges helse: oppvekst og levekår (Folkehelserapporten)

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.