Utdanningsnivå (LHF)

Beskrivelse

Andel personer med et gitt utdanningsnivå som høyeste fullførte utdanning i prosent av alle med oppgitt utdanningsnivå. Årlige tall.

For å endre tabellen, åpne "endre utvalg av..."

Fire måltall er tilgjengelige. Bruk knappen Måltall for å velge:
1. Antall (vises kun på landsnivå)
2. Andel (prosent) = Prosentandel
3. Andel (prosent), standardisert = Prosentandel, standardisert for alderssammensetning.  
4. Forholdstall (Norge=100), standardisert = Forhold mellom fylkets standardiserte andel og andelen på landsbasis et gitt år. Eksempler; forholdstall = 130 betyr at fylkets standardiserte andel er 30 % høyere enn landsnivået. Et forholdstall på 87 betyr at fylkets standardiserte andel er 13 % lavere enn landsnivået.  

Bruk knappen Utdanningsnivå for å velge:
- Grunnskole (alle som har fullført grunnskoleutdanning)
- Videregående eller høyere utdanning - alle som har fullført videregående eller høyere utdanning, altså fullført utdanning utover grunnskolen.
-- Videregående skole (alle som har fullført videregående utdanning. Inkl. fagskole).  
-- Universitets- eller høgskole (alle som har fullført en universitets- eller høgskoleutdanning eller har 120 studiepoeng eller mer).  
--- Universitet/ høgskole, kort (4 år eller mindre).
--- Universitet/ høgskole, lang (mer enn 4 år).

Full tittel

Utdanningsnivå (LHF)

Identifikasjonsnummer

utdanning-templat

Kilde

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Statistisk sentralbyrå SSB

Produksjonsdato

2003-03-03

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Øyvind Hesselberg

Distribusjonsdato

2007-05-15

Versjon

Antall vises ikke: Det er en god del personer SSB ikke kjenner utdanningsnivået til. Se diskusjon i lagret mail her (også gjort gjeldende for Norgeshelsa):
F:\Prosjekter\Kommunehelsa\Admin\Beslutninger\Forklaring på forskjell i utdanningsnivå.msg

Dato: 2019-08-13

Type: Endelig

Kommentarer

Klassifiseringen av den norske befolkningens utdanningsnivå ble endret i 2006 for å samsvare bedre med internasjonale retningslinjer. Den nye klassifiseringen er brukt for alle årganger.

Nøkkelord

Geografisk nivå

Landet, helseregion, fylker

Kjønn

Kjønn samlet, menn, kvinner

Aldersgrupper

25 år+, 25-44 år, 30-39 år, 45-74 år og 75 år+.

Tidsperioder

1980-2018

Datatype

Statistikk basert på færre enn 3 tilfeller skjules av personvernhensyn. Det samme gjelder dersom befolkningssegmentet som tilfellene er hentet fra er mindre enn 10. I tillegg skjules statistikk for en undergruppe dersom tallet for denne undergruppen, sammen med tallet for overgruppen, kunne vært brukt til å utlede et tall som er skjult av personvernhensyn.  

Dersom mer enn 20 prosent av tallene i en tidsserie er skjult av personvernhensyn, skjules hele tidsserien for ikke å skape et skjevt inntrykk av situasjonen i fylket. Tidsserier skjules også der mer enn 50 prosent av tallene i tidsserien er basert på 6 eller færre tilfeller. Dette gjøres for å skjule de tidsseriene som er basert på for spinkelt tallgrunnlag.

Oppdateres

Årlig

Innsamling

Data er hentet fra Statistisk sentralbyrås Nasjonale utdanningsdatabase (NUDB). I årgangene f.o.m 2003 er opplysninger blitt supplert med data fra Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB) og Helsepersonellregisteret. I tillegg hentes det inn informasjon om utdanninger fullført i utlandet med støtte fra Statens lånekasse for utdanning og SSBs spesialundersøkelser "Utdanning fullført i utlandet". Dataene over avsluttet utdanning for årgangene 2001-2002 er også blitt oppdatert med opplysninger fra disse registrene. Fra 2008 er datagrunnlaget i tillegg supplert med opplysninger fra Helsepersonellregisteret (fra årene før 2003) og fra Datasystem for flyktninger- og utlendingssaker (DUF).

Vekting

Utdanning, utdannelse, utdanningsnivå, grunnskole, videregående, universitet, høyskole, ungdomskole

Datakvalitet

Datakvaliteten er meget god. Med hjemmel i Statistikkloven henter Statistisk sentralbyrå (SSB) inn utdanningsdata fra de ulike utdanningsinstitusjonene. Statistikkens svake punkt er knyttet til utdanninger fullført i utlandet og utdanning blant innvandrere. Personer med uoppgitt eller ingen fullført utdanning er ikke medregnet. De fleste er innvandrere som fullførte utdanningen sin i utlandet før de kom til Norge og ikke har fått utdanningen sin registrert i Norge. Dette gjelder ca. 4 prosent av befolkningen.

Begrensninger

Det er veldokumenterte sammenhenger mellom utdanningsnivå, materielle levekår og helse.  

De fleste grupper i samfunnet har fått bedre helse i løpet av de siste 30 årene. Men helsegevinsten har vært størst for dem som allerede hadde den beste helsen - gruppen med lang utdanning, god inntekt og som lever i parforhold. Helsegevinstene har ikke økt like mye for gruppen med lav utdanning og inntekt. Derfor har forskjellene i helse økt, særlig de siste ti årene.  

Utdanningsnivå henger også sammen med risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer: røyking, BMI, blodtrykk og kolesterol. Forskjellene er uavhengig av alder.

Relatert materiell

Sosiale helseforskjeller i Norge

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.